Nieuws

Volgende stap voor Bestuursakkoord Water

Volgende stap voor Bestuursakkoord Water

Het Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven werken sinds 2011 in heel Nederland intensief samen aan het regionale waterbeheer binnen het Bestuursakkoord Water. 

Vandaag is de toekomstvisie gepresenteerd waarmee het succesvolle samenwerkingsverband een vervolg krijgt. Tot nu toe leverde de samenwerking al een heldere formulering van verantwoordelijkheden en kostenbesparingen op.

De vijf partijen binnen het Bestuursakkoord Water willen doelmatiger werken. Dat wil zeggen: goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte. Noodzakelijke investeringen leiden daardoor niet tot sterke stijging van de lokale lasten voor burgers en bedrijven. Met nieuwe gestelde doelen en aanvullende afspraken willen de partijen de samenwerking een nieuwe impuls geven. Door in 49 verschillende regio’s gezamenlijk op te trekken en probleemoplossend te handelen zijn al veel van de doelstellingen bereikt. Het accent ligt in de komende periode vooral op het verminderen van de risico’s op het gebied van personele kwetsbaarheid. 

Toekomstvisie

De gepresenteerde toekomstvisie is gebouwd op vier pijlers. De focus ligt op het benutten van technologische vooruitgang, passende maatregelen tegen de risico’s van gevaren via internet, doorontwikkeling van de regionale samenwerking en het implementeren van de Omgevingswet.

Digitale samenleving

De technologische vooruitgang en digitalisering bieden kansen. Het optimaal gebruik maken van beschikbare data bevordert onder meer de integrale samenwerking. De ontwikkelingen op dit gebied dragen echter ook een risico met zich mee. De toename van cybercrime, -spionage en -sabotage vereisen ook binnen de waterketen een integrale aanpak. Wanneer systemen en processen verstoord worden, kunnen grote gevolgen dreigen voor de volksgezondheid, veiligheid en economie.

Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Omdat de consequenties van deze wet groot zijn voor het stedelijk waterbeheer en de drinkwatersector, moet goed overleg gevoerd worden voor een correcte invulling en implementatie. Met per regio een aparte afstemming.

Download de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water

 

Ien W181031WK005DY7A2841