Nieuws

Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’

Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. 

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn nu volop gaande. Wat daar gebeurt, is nog geheim. Maar de koepels VNG, IPO en UvW hebben gezamenlijk op 10 maart een investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ gepresenteerd met daarin de ambities op de terreinen van klimaatadaptatie, energie en circulaire economie. Hoe dit zal uitwerken in het regeerakkoord en of er dit jaar een nieuw Bestuursakkoord water gesloten zal worden, is nog ongewis.

De decentrale overheden vragen het nieuwe kabinet mee te investeren, knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en een Nationaal Programma Energietransitie te starten. Het is voor het eerst dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod voor de kabinetsformatie doen. Met deze investeringsagenda geven gemeenten, provincies en waterschappen aan hoe zij, elk vanuit hun eigen rol, gezamenlijk bijdragen aan deze urgente opgaven. De investeringsagenda is te vinden op:

https://www.uvw.nl/provincies-gemeenten-en-waterschappen-presenteren-gezamenlijke-duurzame-investeringsagenda/