Nieuws

Verlengen levensduur van objecten in de afvalwaterketen

Verlengen levensduur van objecten in de afvalwaterketen

Freddy ten Kate (gemeente Deventer) is trekker van het Rivus-expertteam ‘Verlengen levensduur objecten afvalwaterketen': "Voor de vrij-verval-riolering kan circa 20% bespaard worden. In het regionale feitenonderzoek is hiervoor 10% aangenomen. Dit biedt Rivus de mogelijkheid om op dit belangrijke onderdeel meer dan de afgesproken besparingsambitie te behalen."

Bekijk de presentatie van Freddy ten Kate.

Het onderzoek gaat over de levensduur van objecten in de waterketen en het verlengen hiervan; ofwel de afweging tussen vervanging (= einde levensduur) en reparatie (= verlengen levensduur). In dit onderzoek is uitgezocht hoe (met welke werkwijze) die afweging het beste gemaakt kan worden en of dit besparingspotentieel heeft. Die afweging werd tot nu toe vooral gemaakt op basis van de technische levensduur gerelateerd aan het geconstateerde schadebeeld. Vanaf nu vindt de afweging meer en meer plaats op basis van omgevingsfactoren en risico's.

Er zijn werkwijzen ontwikkeld voor de levensduurverlenging van riolering, rioolgemalen, persleidingen en RWZI's. De werkwijzen gaan uit van het hanteren van risicoprofielen. De risico's bepalen in combinatie met de schadebeelden vervolgens het moment van vervanging. Door deze differentiatie in de werkwijze blijkt het mogelijk stelselobjecten later te vervangen, door het uitvoeren van deelreparaties.

Op basis van de kennis en ervaringen van de Rivus-partners en vanuit globale berekeningen stelt het expertteam vast dat er voor de vrij-verval-riolering circa 20% bespaard kan worden. In het regionale feitenonderzoek is hiervoor 10% aangenomen. Dit biedt Rivus de mogelijkheid om op dit belangrijke onderdeel meer dan de afgesproken besparingsambitie te behalen.
De ontwikkelde werkwijzen worden de komende jaren gemonitord op werkbaarheid, efficiency en besparingsmogelijkheden. Hierdoor is de expertgroep in staat om de werkwijzen bij te stellen op basis van concrete ervaringen; om meer gedetailleerde berekeningen te kunnen uitvoeren; om meer besparingspotentieel aan te kunnen tonen; en om kennis en ervaringen te delen met partners en breder.

Bron; www.rivus.net

@Rivus | Dr. Van Thienenweg 1 | postbus 60 | 8000 AB Zwolle | 038- 455 74 30 | hschepman@wgs.nl