Nieuws

‘Cluster Rijn 6’ tekent overeenkomst samenwerking afvalwater

‘Cluster Rijn 6’ tekent overeenkomst samenwerking afvalwater

Gemeente Arnhem, gemeente Lingewaard, gemeente Overbetuwe, gemeente Rheden, Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel, tekenen onder de vlag ‘Cluster Rijn 6' op 16 mei een overeenkomst voor samenwerking in de afvalwaterketen. Met de overeenkomst maken de partijen afspraken voor efficiëntere inzameling, transport en zuivering van afvalwater.

Forse besparing
Cluster Rijn 6 geeft met de overeenkomst gehoor aan het Nationaal Bestuursakkoord Water van mei 2011. Dit akkoord bestaat uit afspraken tussen het Rijk, de Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten over onder andere samenwerking in de afvalwaterketen.  Betere samenwerking en afstemming moeten leiden tot beperkte lastenstijging. Landelijk moet dit vanaf 2020 jaarlijks € 380 miljoen opleveren. Zo proberen gemeenten en waterschappen de lokale lasten voor burgers en bedrijven beperkt te houden.

Structurele samenwerking
Historisch is bepaald dat de behandeling van afvalwater door twee partijen gebeurd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de riolering, het waterschap zorgt voor het zuiveren van rioolwater. Omdat deze processen in elkaars verlengde liggen, is het zinvol dat betrokken partijen hierin structureel gaan samenwerken. Bijvoorbeeld door gezamenlijk beheer en onderhoud en/of kennis- en personeelsuitwisseling. De zes afvalwaterpartners van Cluster Rijn 6 gaan de komende maanden aan de slag om de structurele samenwerking vorm te geven. Dat moet in 2013 resulteren in concrete voorstellen over verdere vorm en intensiteit van samenwerking.

Bron: http://www.wrij.nl/